Menu

Blodau Menyn

Helo! Croeso i'r Dosbarth Meithrin.

 Welcome to our Nursery Class!
 


Athrawes / Teacher:- MrsB Dalmas-Jones

Cynorthwywyr / Assistants:- Mrs L O'Brien

Nifer y plant / Number of children:- 26
Thema'r tymor / This term's theme:- Fi fy hun / Me, Myself
Gwaith Cartref / Homework:- Dydd Gwener/Friday
 

Rhestr Dymuniad / Wish List:-  


Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar ddatblygu sgiliau trin manwl /During this term the children will work on developing their fine motor skills.

Rhifedd /Numeracy:-  Adnabod rhifau 1-10, siapiau 2D a 3D, lliwiau ac arian. Name , recognise and count numbers 1-10, shapes 2D and 3D colours  and money.

Llythrennedd/ Literacy :-  Dysgu geirfa caneuon. Dechreu adnabod yr wyddor, adeiladu geiriau a darllen llyfrau syml. Tynnu llun person. Learn the words to songs. Begin learning the alphabet building up words and reading simple books. Draw a person.

Top