Menu

Croeso / Welcome

Croeso i Ysgol y Lawnt!
Welcome to Ysgol y Lawnt! 


 

Hoffwn estyn croeso cynnes iawn i chi ar ran staff a llywodraethwyr yr ysgol. Mae hon yn ysgol â thraddodiad ac enw da, ac yr ydym ninnau fel staff a llywodraethwyr presennol yr ysgol yn ceisio ein gorau i barhau’r traddodiad hwnnw. 

Ymfalchiwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac y mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig i ni, gyda’r disgyblion yn profi llwyddiant mewn sawl maes. 

Ein nod yw datblygu plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig. Drws agored sydd yn Ysgol Y Lawnt a gobeithiwn y byddwch fel rhieni a gwarcheidwaid yn manteisio ar y cyfle i ddod i’n hadnabod fel staff, i ymddiried ynom ac i ddangos diddordeb byw yn addysg eich plant ac yng ngweithgareddau’r ysgol. 
 

On behalf of the school’s staff and Governing Body, I would like to welcome you to our school. This school has a sound reputation and a tradition of excellence, and we, as the current staff and governors seek to continue upon this tradition. 

We take pride in the school’s high standard of achievement and the wide range of extra-curricular activities offered is also important to us. Our aim is to develop the whole child and to create a safe, happy and Welsh environment, ensuring that our culture is safeguarded and developed for future years.  

Mrs S. Davies
(Pennaeth / Headteacher)

Dewch i Cwrdd a ein Staff/Come and meet our Staff

Top