Menu

Cyngor Ysgol / School Council

Etholwyd dau gynrychiolydd o bob dosbarth  (Bl2 i fyny) i eistedd ar y Cyngor Ysgol. Mae’r plant yn cynnal cyfarfodydd i drafod digwyddiadau ac i glywed am ddatblygiadau sy’n effeithio ar yr ysgol a’r disgyblion. Maent hefyd yn helpu i wneud penderfyniadau am rai agweddau o fywyd yr ysgol.  Mae ganddynt rôl bwysig i’w chwarae gan eu bod hefyd yn gorfod adrodd yn ôl i’w dosbarthiadau ar ôl y cyfarfodydd.


Every class (Yr2 upwards) has elected two representatives to sit on the School Council. The children attend meetings to discuss events and to hear of any developments that affect the school and pupils. They also help to make decisions about some aspects of school life.  They have a very important role to play as they also have to report back to their classes after the meetings.

Top